Mayur Veena(Taus)
 
Musics
Videos :-
1. Patdeep2.Veena mahotsava
3.Mishra Khamaj dadra4.Rag Pooriyakalan Trital
 
Big Esraj-Mayurveena :-
1. Miyanmalhar2.Ragmarubihag 3.Ragrageshvari
4.Rag Bhairvi tal dadraRag Pooriya Dhanasri