Mayur Veena(Taus)
 
Musics
Videos :-
*Sri Kumar Mishra (Esraj) Rag-Nandkaunce *Sri Kumar Mishra (Esraj) Rag-Bhairavi
* Patdeep* Veena mahotsava
* Mishra Khamaj dadra * Rag Pooriyakalan Trital
* Rag Basant Chautal, Rag Bageswari Chautal and Rag Bageswari- Tivratal (Jhasi Ka kila) part 1 * Rag Basant Chautal, Rag Bageswari Chautal and Rag Bageswari- Tivratal (Jhasi Ka kila) part 2
* Mayurveena Shree Kumar Mishra ,Raag Yaman and Rag Jan sammohani, Tabala Bhart mishra, Tumber veena- Surendra Yadav part 1 * Shree Kumar Mishra ,Raag Yaman and Rag Jan sammohani, Tabala Bhart mishra, Tumber veena- Surendra Yadav part 2
 
Big Esraj-Mayurveena :-
1. Miyanmalhar 2.Ragmarubihag 3.Ragrageshvari
4.Rag Bhairvi tal dadra 5.Rag Pooriya Dhanasri 6.Esraj Rag Shivmat Bhairav
7.Esraj Rag Sohani 8.Bageshwari (12-06-2018) 9.bhairav (12-06-2018)